Son Kem Lì Merzy Dreamy Latte Night

165,000

💜𝐌𝟏𝟎 𝐆𝐞𝐭 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐑𝐮𝐬𝐭 – Màu hoa hồng khô

💜𝐌𝟏𝟏 𝐏𝐢𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐓𝐚𝐥𝐤 𝐁𝐫𝐢𝐜𝐤 – Nâu gạch

💜𝐌𝟏𝟐 𝐋𝐨-𝐅𝐢 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐠𝐨 – Hồng đất ngọt ngào 

Xóa
Son Kem Lì Merzy Dreamy Latte Night